Civic Society

Currently, the Centre is implementing several programs to support civil society in Belarus.

To protect our partners, we do not make the names of organizations, or the details of the activities public.

Since 2016, we have been running a project that aims to strengthen civil society in Belarus in their efforts to work with the general public and with the local authorities. Eleven Belarusian NGOs have formed a joint platform that works to increase the role of NGOs, professionalize the activities of activists from Minsk and the regions, and engage the Belarusian diaspora in the affairs of the country. Some of the tasks are related to the protection of human rights.

We coach and mentor groups, who transfer knowledge and experience to organizations and activists across Belarus.

We support our Belarusian partners who suffer from repression and harassment at the hands of the authorities; we provide them with psychological assistance, and we provide tools to help organizations and activists survive a crisis situation.

We work with informal, local and backyard initiatives. We try to motivate "new activists" to carry out activities. We help them become more professional. We teach them safety procedures, project thinking, local diagnosis, and the rules of cooperation with volunteers; and create space for experience sharing, cooperation and networking. We also organize small grant competitions for local organizations and informal groups.

Media

Since the beginning of the Centre’s activities we have implemented a program to support independent media in Belarus. Over the last twenty or more years, the media landscape in Belarus has changed a lot. During all this time we have been watching the changes, and have adjusted the program to match the current situation and needs. Due to this, we are at present working simultaneously with printed press, websites, and recently also with bloggers. We operate in Minsk and in the regions. We have partners we have been working with for many years, but we are still open to new people and initiatives. We believe that a diversity of information channels is necessary for the democratization process to reach the whole of society.

Today, the media program has two basic directions:

●      Support for the basic costs associated with running an editorial office,

●      Support in crisis situations caused by ongoing repression.

In addition, through smaller projects, we continue to train, network, and motivate for continuous development, and help the media spread their wings.

We believe that financial independence is an important feature of free media, therefore, we have focused on multifaceted activities for many years. We help media bear the so-called basic costs, but we also strive to develop their competences and make them more attractive to the public, so that in the future they can play an important role in a free Belarus.

Społeczeństwo Obywatelskie

Obecnie Stowarzyszenie realizuje kilka programów wsparcia społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Z uwagi na bezpieczeństwo naszych partnerów, nie upubliczniamy nazw organizacji i szczegółowych informacji dotyczących działań.

Od 2016 roku prowadzimy projekt, który ma na celu wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi w dążeniach do współpracy ze społeczeństwem i władzami lokalnymi. Jedenaście białoruskich organizacji pozarządowych tworzy wspólną platformę, która pracuje na rzecz zwiększenia roli NGO, profesjonalizacji działań aktywistów z Mińska i regionów oraz zaangażowania białoruskiej diaspory w sprawy kraju. Część zadań związana jest z szeroko rozumianą obroną praw człowieka.

Tworzymy grupę trenerską i mentorską, która przekazuje wiedzę oraz doświadczenie organizacjom i działaczom na całej Białorusi.

Wspieramy naszych białoruskich partnerów, których dotykają represje i szykany ze strony władz. Zapewniamy im pomoc psychologiczną. Udostępniamy narzędzia pomagające organizacjom i aktywistom przetrwać sytuację kryzysową.

Pracujemy z nieformalnymi inicjatywami lokalnymi i podwórkowymi. Staramy się motywować „nowych aktywistów” do dalszych działań. Pomagamy im się profesjonalizować. Uczymy procedur bezpieczeństwa, myślenia projektowego, diagnozy lokalnej czy zasad współpracy z wolontariuszami.

Stwarzamy przestrzeń do wymiany doświadczeń, współpracy i sieciowania.
Organizujemy konkursy małych grantów dla lokalnych organizacji oraz grup nieformalnych.

Media

Od początku działalności Stowarzyszenia realizujemy program wsparcia niezależnych mediów na Białorusi. W ciągu tych ponad dwudziestu lat krajobraz medialny na Białorusi bardzo się zmienił. Przez cały ten czas obserwowaliśmy zmiany i dopasowaliśmy program do bieżącej sytuacji i potrzeb, dzięki czemu dziś równolegle pracujemy z prasą drukowaną, stronami internetowymi, a ostatnio nawet blogerami. Działamy w Mińsku i w regionach. Mamy partnerów, z którymi pracujemy od wielu lat, ale cały czas jesteśmy otwarci na nowych ludzi i inicjatywy. Uważamy że różnorodność kanałów informacyjnych jest niezbędna, żeby proces demokratyzacji objął całe społeczeństwo.

Dziś program medialny ma dwa podstawowe kierunki:

● Wsparcie w ponoszeniu kosztów podstawowych związanych z prowadzeniem redakcji

● Wsparcie w sytuacjach kryzysowych wywołanych trwającymi represjami.

Poza tym poprzez mniejsze projekty cały czas szkolimy, sieciujemy, motywujemy do ciągłego rozwoju i pomagamy rozwinąć skrzydła.

Wierzymy, że ważną cechą wolnych mediów jest samodzielność finansowa, dlatego od lat stawiamy na wielowektorowe działania. Wspieramy media w ponoszeniu tzw. kosztów podstawowych, ale też dążymy do rozwoju ich kompetencji i atrakcyjności tak, by w przyszłości mogły odegrać ważną rolę w wolnej Białorusi.